wz

 

Texty a články ke stažení... | Texts and articles to download...

Mou kompletní odbornou bibliografii najdete na serveru IS.muni.cz
My complete non-fiction bibliography is available on server IS.muni.cz

 

Poznámky k vývoji studií nových médií [pdf, CZ]

Macek, Jakub. 2011. "Poznámky k vývoji studií nových médií." Pp. 6-35 in Mediální studia, 6(1).

The paper deals with new media studies and focuses on their historical development and their relationship to media studies. New media studies are conceived as a interdisciplinary metafield of shared interest where social sciences and humanities meet in their need to research and theorize new ICT based on digital coding of contents as social and cultural phenomena. Since media studies play role of one of several disciplines colonizing the thematic field of new media, the paper at the first place aims to identify set of new media issues being solved specifically by this discipline. Consequently, the paper reconstructs history of new media studies since 1960s until 2000s, with an emphasis on key influences that shaped the metafield of new media studies and formed their theoretical and empirical body.

 

Stať se zabývá vývojem studií nových médií a jejich vztahem k mediálním studiím. Studia nových médií jsou zde nahlížena jako interdisciplinární akademické metapole, v němž se sociální vědy a humanitní obory setkávají ve výzkumu a teoretizování nových informačních a komunikačních technologiích založených na digitálním kódování obsahů a v jehož rámci je k těmto technologiím přistupováno jako k sociálním a kulturním fenoménům. Vzhledem k tomu, že mediální studia jsou jen jedním z oborů, jež tematickou oblast nových médií kolonizují, identifikuje studie v první řadě ta témata, která tato jsou v oblasti zájmu právě této disciplíny. Následně pak stať rekonstruuje vývoj studií nových médií od 60. let 20. století po první desetiletí 21. století, a to s důrazem na ty klíčové vlivy, které metapole studií nových médií a jeho teoretickou a empirickou výbavu formovaly.

 

 

Poznámky ke studiím nových médií / disertační práce / Ph.D. thesis [pdf, CZ]

Macek, Jakub. 2010. Poznámky ke studiím nových médií. (Disertační práce.) Brno: Masarykova univerzita.

The dissertation deals with new media studies – a wide, interdisciplinary meta-field of studies focused on social theory and research of what is commonly referred to as new media. A central goal of the text is to summarize historical and epistemological roots and developments of the meta-field and, consequently, to formulate a theoretically based concept of new media. The concept is conceived as a three-dimensional model derived from Anthony Giddens’ structuration theory. The three mutually constitutive dimensions of the model include uses of new media (action), and a techno-textual artifact and contexts (both playing roles of structures). Such notion of new media should serve as a non-reductionist explanatory framework enabling a theoretically settled, and holistic empirical analysis of new media as complex phenomena constituted on levels of artifact, social action and wider cultural, political and economical milieu.

 

Disertační práce se zabývá studii nových médií – širokým interdisciplinárním akademickým metapolem zastřešujícím sociálněvědné zkoumání a teoretickou reflexi takzvaných nových médií. Cílem textu je shrnout historické a epistemologické kořeny studií nových médií a jejich vývoj a následně formulovat teoretický koncept nových médií. Tento koncept má podobu třídimenzionálního modelu odvozeného ze strukturační teorie Anthonyho Giddense, přičemž tři jeho dimenze zahrnují užití nových médií (jednání) a technotextuální artefakt a kontexty (coby formy struktur). Koncept by měl sloužit jako neredukcionistický výkladový rámec umožňující teoreticky ukotvenou celostní analýzu nových médií jako komplexního fenoménu utvářeného na úrovních artefaktu, sociálního jednání a širšího kulturního, politického a ekonomického milieu.

 

 

Poznámky k teorii virtuálních komunit [html, CZ]

Macek, Jakub. 2009. "Poznámky k teorii virtuálních komunit." In Biograf, (50). http://www.biograf.org/clanky/members/clanek.php?clanek=v5001

The article offers an overview of theoretical and empirical reflection on so called virtual communities – the paper covers early utopian and dystopian speculations about possible impacts of new media on social relationships, as well as later realistic conceptualizations of virtual communities and social network sites. On the basis of the overview, the text consequently formulates a framework for empirical examination of virtual communities derived from Nancy K. Baym’s emergent model of online community and Barry Wellman’s notion of virtual communities as technologically mediated networked social ties. The framework emphasizes a poly-hybrid, diversified and erratic nature of virtual communities.

 

 

Liquid Prosperity: The Czech State and LG.Philips Displays [pdf, EN]

Macek, Jakub – Škařupová, Kateřina – Kouřil, Vít. 2007. „Liquid Prosperity: The Czech State and LG.Philips Displays.“ Pp. 416-446 in Media Studies, 2(4).

The article presents a discourse analysis of media coverage of an unsuccessful foreign investor, the case of LG.Philips Displays Holding v. the Czech state. We analyze media coverage of the case from 2000 when the investor decided to start production in the Czech Republic until 2006 when the investor went bankrupt. Our method of analysis is based on Foucault’s understanding of dis- course and his theoretical conceptualization of discourse analysis. It emphasizes the structural rather than the linguistic level of discourse and also draws on Gerbner’s message system analysis and de Gruyter’s method of tracking discourse. We analyzed almost 700 articles published in two Czech print dailies and two weeklies and found a significant bias in the Czech print media since a very strong politicization of the case was typical of its media coverage. The discourse of party politics emerged in connection with the government’s investment incentive policy. The arrival of Philips was presented as a result of successful government policy while other important factors were underestimated. Moreover, media uncritically replicated the government’s official discour- se. This applies particularly to the first years when party political themes and an uncritical view of the investor forced out the economic/analytical discourse. The media rarely took into account risks associated with foreign investment or the decline of the traditional (CRT) TV screen mar- ket. In addition, the media stereotypically labelled actors involved in disputes with LG.Philips Displays.

 

 

Private and Publice: Communication Technologies Between Two Cultural Spaces [pdf, EN]

Paper for Cyberspace 2005 Conference, Brno, Masaryk University. (Macek, Jakub. 2005. „Private and Public: Communication Technologies Between Two Cultural Spaces.“ Cyberspace 2005 Conference, Brno, November 2005.)

There used to be accented a kind of uniqueness of the cultural impact of ICTs on public and private space and these dimensions were often analyzed separately as distinctive areas of enculturation of ICTs, or without a more complex emphasis on historical aspects of these phenomena.

This paper aims to put limitations of these approaches in question by employing wider historical and theoretical perspective—this text deals with ICTs in a context of ‘older’ technologies and in a context of development of modernity and it shows that mentioned ‘uniqueness’ has rather different quality than it was expected. The basic assumption is that communication technologies (as cultural forms, not as ‘technologies per se’, contrary to technodeterminists’ arguments) shaped the configuration or relation between private and public cultural spaces—the two dialogically formed spaces significantly describing the inner metaphorically ‘spatial’ character of modernity. From an introduction of the very first journals to an arise of mass press, telegraph, telephone and electronic mass media of radio and TV, a map of relations between public and private was always deeply impacted by every communication technology, culturally adopted in nationwide range, and by new, subsequent, communication praxis and institutions.

 

 

Defining Cyberculture [html, EN]

Paper for Cyberspace 2004 Conference, Brno, Masaryk University.

This article offers a new concept of cyberculture based on an analysis of structures of cybercultural narrations. The author sums up previous concepts of cyberculture and offers an account of the distinction between early and current cyberculture. Thereafter he focuses solely on early cyberculture and offers its definition and historical periodization. The paper deals with early cyberculture as with a wide social and cultural movement closely linked to advanced information and communication technologies (ICT), their emergence and development and their cultural colonization during 1960s-1990s.

 

Koncept rané kyberkultury [pdf, CZ]

Macek, J. 2004. "Koncept rané kyberkultury." Média a realita, ed. by Binková, P. – Volek, J. Brno: Masarykova univerzita.

Článek (jenž je propracovanější verzí anglicky psaného textu odkazovaného výše) předkládá nový koncept kyberkultury, založený na analýze struktury kyberkulturních narací. V úvodu shrnuje stávající koncepty kyberkultury a definuje rozdíl mezi ranou a současnou kyberkulturou, aby se dále věnoval pouze kyberkultuře rané, kterou definuje a periodizuje. Práce pojímá ranou kyberkulturu jako široké sociální a kulturní hnutí, úzce propojené se vznikem a rozvojem pokročilých informačních a komunikačních technologií (ICT) a jejich kulturní kolonizací.

 

Raná kyberkultura [pdf, CZ]

Macek, J. 2004. Raná kyberkultura. (Diplomová práce.) Brno: Masarykova univerzita.

Kompletní text diplomové práce, z jejíž první poloviny vycházejí texty Defining cyberculture a Koncept rané kyberkultury. Tento text je nejkomplexnější a oproti zmíněným obsahuje ilustrační kapitoly, analyzující kyberpunk a kyberkulturní pojetí tělesnosti, komunity a vztahu technologie a moci.

 

Digiální média a ideál svobody [pdf, CZ]

• Macek, Jakub. 2002. „Digitální média a ideál svobody.“ Pp. 4-8 in Sedmá generace, 2002, 8.

Kompletní text diplomové práce, z jejíž první poloviny vycházejí texty Defining cyberculture a Koncept rané kyberkultury. Tento text je nejkomplexnější a oproti zmíněným obsahuje ilustrační kapitoly, analyzující kyberpunk a kyberkulturní pojetí tělesnosti, komunity a vztahu technologie a moci.

 

Muggletonův post-subkulturalismus a postmoderní autenticita [html, CZ]

Macek, J. 2004. Muggletonův post-subkulturalismus a postmoderní autenticita. http://macek.czechian.net/texts/muggletonuv_post-subkulturalismus.htm

Teoretická esej, zabývající se krizí moderního pojetí autenticity a vztahem tohoto problému s proměnou sociologického pojímání subkultur. (Text je předkorekturní verzí stejnojmenné kapitoly z knihy Fandom a text, Triton 2006)
"Poměrně dramatická proměna mládežnických subkultur, která se obvykle datuje od nástupu punku, bývá charakterizována jako posun od moderních subkultur k subkulturám postmoderním. Tedy jako mizení subkultur coby třídně kotvených, koherentních generačních hnutí charakteristických jednotným a pevným stylem, třídním vědomím a čitelnou političností. Co se subkulturami děje? Na to se cestou kritiky kulturálních studií a současně cestou empirického výzkumu pokusil odpovědět David Muggleton.
Jedním z témat, kterých se Muggleton dotýká, je i autenticita – v souvislosti s kritikou kulturálních studií hovoří o jejich pojetí autenticity subkultury, v souvislosti s post-subkulturalisty (tedy s postmoderními subkulturalisty) se zabývá jejich pojetím autenticity sebe sama, a v neposlední řadě se nutně zabývá i pojetím autenticity, které předložili teoretici postmodernity. Vzhledem k tomu, že Muggleton sám s autenticitou a její krizí, na kterou postmoderna určitým způsobem odpovídá, ale nakládá poněkud neuspořádaně (není ostatně jeho hlavním tématem), pokusím se v následujících odstavcích na toto téma zasoustředit a alespoň rámcově (s ohledem na téma subkultury) na tyto otázky: Proč se moderní pojetí autenticity dostává do krize? V čem je postmoderní forma autenticity odpovědí na krizi formy moderní? A – konečně – kterému z těchto dvou typů jsou bližší Muggletonem zachycené výpovědi o autenticitě a neautenticitě a jaké nové strategie nacházení autenticity a utváření identity oproti klasickým třídně ukotveným modelům přinášejí?"

ORBITY / ORBITS – nezkrácená verze [html, CZ]
ORBITY / ORBITS – zkrácená verze [html, CZ]

Text k výstavě fotografa Jan Bartoše (Orbity / Orbits, Galerie Velryba, Praha, 14.9.3.10. 2004)

Dvě verze textu, napsaného jako "teoretické zarámování" výstavy fotografií Jana Bartoše. Bartoš se na svých současně snad parodických i paranoidních fotografiích  zabývá novými technologiemi.

 

Mýtus přirozeně demokratické technologie [html, CZ]

Macek, Jakub. 2006. „Mýtus přirozeně demokratické technologie.“ Pp. 9 in Literární noviny č. 2006 / 25.